Fallout (2024) ฟอลล์เอาท์ ภารกิจฝ่าแดนฝุ่นมฤตยู ตอนที่ 8 การเริ่มต้น

Fallout (2024) ฟอลล์เอาท์ ภารกิจฝ่าแดนฝุ่นมฤตยู ตอนที่ 8 การเริ่มต้น
เรื่องย่อ

เวลาผ่านไปสองร้อยปีนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเปิดเผย การออกจากศูนย์พักพิงปรมาณูที่ปกป้องพวกเขาจะปูทางไปสู่โลกที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งจะก่อให้เกิดสงครามเพื่อความอยู่รอด

LOADING
ค้นหา